MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SBÜ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN İHTİYACI OLAN 21 AY SÜRELİ COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZIRLAMA HİZMET ALIMI İHALESİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SBÜ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN İHTİYACI OLAN 21 AY SÜRELİ COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZIRLAMA HİZMET ALIMI İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/198579

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Aziziye Mahallesi Elazığ Caddesi Eski İl Özel İdare Binası Yanı Sanayi Sitesi Karşısı No:96/6 21120 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

c) Telefon ve faks numarası

:

04122282650 - 4122293532

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SBÜ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN İHTİYACI OLAN 21 AY SÜRELİ COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZIRLAMA HİZMET ALIMI İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

13.125 Adet 21 AY SÜRELİ TPN HAZIRLAMA İŞLEMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Müdürlüğümüze Bağlı SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Ek bina

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 21(YirmiBir) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edecek ve idarenin talebi üzerine sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

UBB/ÜTS Numaraları

İstekliler Teklif ettikleri cihazlar/ürünlere ait UBB/ÜTS Numaralarını (Sağlık Bakanlığından onaylı olmayan cihaz/ürünler kabul edilmeyecektir.) beyan edeceklerdir. Beyanda bulunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme bırakılacaktır.

Cihaz Yaşı

Cihazın seri numarası, üts kodu v.b. Yaş tespiti için gerekli ayırt edici bilgi/belgelere yer verilecektir. (Teklif edilecek cihazlar, sözleşme sonuna kadar Onbeş (15) yaşını geçmemiş olacaktır.) Beyanda bulunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme bırakılacaktır.

Bayilik/Yetkili Satıcı/İmalatçı/Distribütür/İthalatçı

İstekliler kendi durumlaraına uygun olan belge ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilecektir. (Yetki veren ithalatçı/distribütür/üretici firma, belge no, tarih, sayı, Firma tanımlayıcı no v.b.) Beyanda bulunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme bırakılacaktır.

Katalog

İstekliler, teklif edilen cihazın marka ve modeli ile ayrıntılı özelliklerinin yer aldığı kataloğa ait bilgileri beyan edeceklerdir. Katalog idarenin talebi üzerine sunulacaktır. Beyanda bulunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme bırakılacaktır.

Firma Tanımlayıcı Numara

İstekliler ÜTS'ye kayıtlı olduklarını gösteren Firma Tanımlayacı numarasını beyan edeceklerdir. Beyanda bulunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme bırakılacaktır.

Kapsamdışı Belgesi

İsteklilerin teklif ettikleri ürünlerin kapsamdışı olması durumunda "Üretici Firmadan" alınmış ürünün kapsamdışı olduğuna dair belgeye ait bilgileri (Belgeyi düzenleyen firma, tarih. Sayı v.b.) burada beyan edeceklerdir. Beyanda bulunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş Total Parenteral Nutrisyon (TPN) Hazırlama Hizmet Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01997084