DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

İLANDIR

1-     İlimiz Bismil İlçesi Sinan Mahallesi sınırları dahilinde bulunan I(a) grubu tane boyutu 0-30 mm kum-çakıl malzemesi Maden Kanunun 36. maddesi 2. fıkrası hükmünce Devletin hüküm ve tasarrufu altına geçmiş olup kum-çakıl malzemesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2-     İhale edilecek I(a) grubu kum-çakıl malzemesi;

              İli                   : Diyarbakır                       Muhammen Bedeli  : 3.199.781,97TL.                                          

              İlçesi             : Bismil                               Geçici Teminat         : 95.993,46TL.                        

              Mahallesi     : Sinan   

              İhale Tarihi ve Saati:20.02.2024/14:00 

             -Ocak sahasında 4 ayrı alana kum-çakıl malzemesinin çıkarılıp işlenerek stoklandığı tespit edilmiştir.

1.Alan 22.215 m3 olduğu;

2.Alan 19.242 m3 olduğu;

3.Alan 3.555,75 m3 olduğu;

4. Alan 882 m3 olduğu tespit edilmiş olup; el konulan 0-30 mm tane boyutlu kum-çakıl malzemesinin toplam hacimsel miktarı 45.894,75 m³’tür.       

3-     İhale, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Elazığ Caddesi 3.Km Sanayi Sitesi karşısı 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

4-     İhaleye iştirak edecek taliplilerden aşağıda yazılı belgeler istenecektir.

a)     Gercek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti (Onaylı),

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 -Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Her sayfası imzalanmiş olan Şartname (ekleri ile birlikte),

6- Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

7- İhale dökümanının alındığına dair 1.000,00 TL'lik banka makbuz istenecektir.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce Başkanlığımız tarafından ‘‘aslı idarece görülmüştür’’ şekilde şerh düşülen suretlerini veya aslına   uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

b)     Tüzel Kişiler;

1-  Şirketin kuruluş statüsünü gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya onaylı sureti,

2- Vergi Levhası (onaylı),

3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na sunmaları gerekmektedir.

6-Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

 7-İhale dökümanının alındığına dair 1.000,00-TL'lik makbuzu istenecektir.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce Başkanlığımız tarafından ‘‘aslı idarece görülmüştür’’ şekilde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9.maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

5-    Şartname bedeli ile (nakit yatırılacak ise) geçici teminat bedeli Başkanlığımızın T.C. Vakıf Katılım Bankası Diyarbakır Karacadağ Şubesi’nin TR 27 0021 0000 0007 1488 4000 01 nolu hesabına yatırılacaktır.

6-     Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.)

7-     Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8-     İhale komisyonu ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01977272