Silvan ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde bulunan Kılıçarslan Kent Meydanı içerisinde Silvan Belediyesi’ne ait 136 metrekare kapalı alan ve 105 metrekare açık alana sahip kafeteryanın ihale yoluyla 5 yıllığına kiraya verileceği belirtildi.

9 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00’da yapılacak ihalenin, İhale komisyonu huzurunda belediye Encümen Salonunda yapılacağı duyuruldu.

“Belediye'ye ait kafeterya 5 yıllığına kiraya verilecektir” başlıklı ihalede şu ifadelere yer verildi: İlimiz Silvan İlçesi Belediyemizin kullanım tasarrufu altında bulunan Kale Mah. 213 nolu ada, 1 nolu parsel, Kale mahallesi, 15.244 m2 1.Kılıçarslan Kent Meydanı içerisinde bulunan 136 m2 kapalı alan ve 105 m2 açık alana sahip Kafeteryanın 5 yıllığına kiralama işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre kapalı teklif usulü ve arttırma suretiyle ihale edilecektir.

MADDE–2- İhale Silvan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu olan Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

MADDE–3-İhaleye katılan isteklilerden istenecek belgeler;

3.1 Şirketler İçin;

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkârlar Odası Belgesi,

Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

Vekil ise Vekâletname,                               

Vergi borcu olmadığına dair belge,

Kanuni İkametgâh,

Geçici teminat,

ı)    Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ç.t.v. kira, emlak),

S.G.K. Borcu olmadığına dair belge,

j)     Dosya alındı makbuzu,

k) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, terör, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.

Şahıslar İçin;

Kanuni İkametgâh,

Nüfus cüzdan sureti,

Vergi borcu olmadığına dair belge,

Geçici Teminat,

Belediyeye (kira, Emlak, çtv) borcu olmadığına dair belge,

Dosya alındı makbuzu,

İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, terör, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.

MADDE–4 İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

4.1

İhale Konusu Yer: Belediyemizin kullanım tasarrufu altında bulunan Kale Mah. 213 nolu Ada, 1 nolu parsel, Kale mahallesi, 15.244 m2 1.Kılıçarslan Kent Meydanı içerisinde bulunan 136 m2 kapalı alan ve 105 m2  açık alana sahip Kafeterya

b) Yıllık Tahmini Muhammen Kira Bedeli: 289.500,00TL

c) İhale Tarihi ve saati: 09/11/2023 tarihinde Perşembe Günü saat 10:00’da İhale komisyonu huzurunda belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.                                 

d) Geçici Teminat:  1 ( bir ) yıllık muhammen bedelinin %3’ü dür.

e)Geçici Teminat Miktarı: 8.685,00TL dir.

f) Kesin Teminatı: 1  ( bir) yıllık İhale bedelinin %6’sıdır.

g) Kira Süresi: Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) yıldır.

I) İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri tamamlayıp 09/11/2023 Perşembe Günü saat 09:50’a kadar elden Destek Hizmetleri Müdürlüğüne dosyayı elden teslim edeceklerdir.

MADDE–5- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır.

MADDE–6- Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale tarihinden sonra gelen isteklilerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE–7-İhale ile ilgili şartname 5.000,00 TL karşılığında Silvan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınacaktır.

MADDE–8–İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla veya uygun bedel tespit etmekte serbesttir.

İlan detayları için TIKLAYINIZ

 

Haber: Ejder Ediz IŞIK

Editör: Mücadele Gazetesi