Türkiye’de yedieminlerde bulunan hukuken muhafazasına gerek kalmayan yaklaşık 700 bin aracın satış süreçleri 1 Kasım itibarıyla başladı. Söz konusu malların taraflarca alınmaması durumunda bedeli karşılığında MKE'ye, bunun da mümkün olmaması halinde bedelsiz olarak Türk Kızılaya devredilmesi uygulaması start aldı. Peki, süreç nasıl işleyecek?

Diyarbakır’da da başta kredi ve vergi borcu olmak üzere çeşitli gerekçelerle yedieminlere bırakılan binlerce araç hurdaya döndü. Kentte bulunan 6 adet yediemin otoparkına bırakılan araçlar çürümeye terk edilirken, bazı araçların uzun yıllar önce bırakılması nedeniyle otopark ücretlerinin kendi değerlerini aştığı belirtildi. 

Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak. 

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yedieminlerdeki araçların satış sürecinin nasıl olacağını sosyal medya hesabından madde madde paylaştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
1-10 Kasım tarihleri arasında Gümrük İdaresi, 4458 sayılı Kanun kapsamında serbest dolaşımda olmayan tasfiye konusu malın teslimi için başvurarak teslim alabilir.

Bu şekilde mal tasfiye edilmezse Tahsil Dairesi, anılan süreyi takip eden on gün içinde (10-20 Kasım), 6183 sayılı Kanun uyarınca üzerinde haciz bulunan malı muhafaza veya satış işlemlerini yapmak üzere alabilir.

İLK HAK SAHİBİNİN OLACAK
Mal gene tasfiye edilemezse BORÇLU, ilgili Tebliğ’in 9.maddesinde anılan süreyi takip eden on gün içinde (20-30 Kasım) tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücretini ödemek suretiyle malı teslim alabilir.

Mal bu suretle de tasfiye edilmezse rehin hakkı sahibi, 10’uncu maddedeki süreyi takip eden on gün içinde (1-10 Aralık), rehinden kaynaklanan hakkını kullanabilir.

10 ARALIK'TA İTİBAREN ONLİNE SATILACAK
Sicile kayıtlı mallar bakımından anılan maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse tasfiye dairesi, 11’inci maddedeki sürenin dolmasını müteakip 10 Aralıktan itibaren gecikmeksizin malın Resen satış işlemlerine başlayacak. Satış işlemleri elektronik satış portalında yapılacak. (Her tasfiye dairesinin satış takvimi kendi sürecinde ilerleyecektir.)

Diyarbakır’ın tarihiyle öne çıkan ilçesi Diyarbakır’ın tarihiyle öne çıkan ilçesi

Bu usulle de satılamayan mallar için malın mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen Yediemine satış suretiyle işlemlerin yapılamamasından itibaren 10 gün içinde teslim edilir.

BURAYA KADAR BİR DEVİR OLMAZSA MKE ALABİLİR
Sicile kayıtlı mallar bakımından yukarıdaki maddeler uyarınca mal tasfiye edilmezse malı devralmak isteyen MKE A.Ş., Tebliğ’in 13’üncü maddesindeki süreyi takip eden bir ay içinde hurda bedelini ödeyerek malı teslim alabilir.

YİNE TASFİYE EDİLEMEZSE KIZILAY'A DEVREDİLECEK
Malın hala tasfiye edilememesi hâlinde, malın mülkiyetinin bedelsiz olarak icra mahkemesi kararıyla Kızılay’a devrine geçilecektir.

ARAÇLAR NEREDEN SATILACAK?
Satışa çıkarılmadan önce araçlar ilk olarak sahiplerine almaları teklif edilecek. Sahibi tarafından alınmayan araç, e-ihale yoluyla satışa çıkarılacak. (Haber Merkezi)